ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Informatie over RMC CLASSICS

Naam onderneming: RMC CLASSICS BV
Btw-nummer: 0463.817.574
Maatschappelijke zetel: Mechelsesteenweg 586 A, 1800 Vilvoorde
Kantoren: Mechelsesteenweg 586 A, 1800 Vilvoorde
Website: www.rmc-classics.com
Telefoonnummer: 02 251 80 84
E-mail: info@rmc-classics.com

Beschikbaarheid:
ma: Gesloten
di – vr: 9:00-18:00
za: 10:00-17:00
zo: Gesloten

Artikel 2 – Definities

Overeenkomst:

De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Werkdag:

Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België, alsmede de sluitingsdag van de Onderneming.

Onderneming:

RMC Classics BV opgericht naar het recht van België met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 586 A en BTW-nummer 0463.817.574

Klant:

Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Aanbod:

Het aanbieden van Producten via de Webshop. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten:

Alle producten beschikbaar voor aankoop in de Webshop.

Website: De website van RMC Classics (www.rmc-classics.com)

Artikel 3 – Algemene bepalingen

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4 – Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Onderneming zijn deze algemene Voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Onderneming worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Onderneming ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.

Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 5 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

De Onderneming is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6 – Prijs

6.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw, tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant, en zijn de prijzen die vermeld staan op de Website op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

6.2 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

6.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6.4. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld.

6.5. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in artikel 9.

De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen de twee werkdagen vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld.

Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 7- Betaling en betaalmiddelen

7.1. De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen:

Voor levering in België:

Betaalmethodes:
Vooruitbetalen per bank (overschrijving)
Bancontact / Mister Cash
Creditcard: Maestro / VISA Mastercard

Voor levering in de buurlanden en overige landen:

Vooruitbetalen per bank (overschrijving)
Creditcard: Maestro / VISA Mastercard

7.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

7.3. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

7.4. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Onderneming.

7.5. Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd van 10% op het niet-betaalde bedrag, alsmede een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van € 150,00. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Verzending en Levering

8.1. De Onderneming verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te verrichten om de Producten te leveren binnen de hiernavolgende termijnen:

BPostBelgië: leveringstermijn 2-3 werkdagen
BPost Buurlanden: leveringstermijn 2-10 werkdagen
BPost overige landen (EUR 1 landen): bezorgingstijd 3-10 dagen
Deze termijnen zijn echter indicatief en overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt.

Voormelde termijnen zullen slechts lopen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

8.2. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

8.3 Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

8.4 De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant op de hoogte brengen.

8.5. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, dan wel enige kwalitatieve tekortkoming vertonen, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 9 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

9.1. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

9.2. De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar info@rmc-classics.com.

Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

9.3. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten de Onderneming hebben verlaten kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

9.4. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 10.

Artikel 10 – Herroepingsrecht en terugbetaling

10.1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in artikel 10.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

10.2. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen.

Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

10.3. U mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten:

a) niet zijn gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt. Het is wel toegelaten om de kledij, schoenen enz. te proberen;

b) Volledig zijn en voorzien zijn van hun originele labels;

10.4 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming;

b) De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c) de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

f) de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

g) de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop de Onderneming geen invloed heeft;

h) Overeenkomsten waarbij de Klant de Onderneming specifiek heeft verzocht om hem te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud. Wanneer de Onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

i) de levering van beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden;

j) de levering van een krant, tijdschrift of magazine met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement voor het leveren van dergelijke publicaties;

k) Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;

l) De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de Overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering;

m) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest.

n) Overeenkomsten voor diensten voor wedstrijden en loterijen.

10.5. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen door het invullen van het modelformulier in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden.

De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen;

10.6. Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

10.7. In geval van herroeping:

a) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.

b) De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.

c) De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

Artikel 11 – Garantie

11.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

11.2. De Klant moet de Onderneming via aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

11.3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in artikel 10. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 10.7

11.4. Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt. Als de Klant een consument is, wordt de wettelijke garantieperiode van twee jaar aangevuld met een fabrieksgarantie.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres/telefoonnummer: info@rmc-classics.com / 02 251 80 84.

12.2. De Klant kan contact opnemen met de consumentenombudsdienst om het geschil buiten de rechtbank te regelen. Alle gegevens over deze consumentenombudsdienst kan u vinden op de website https://consumentenombudsdienst.be (contact@consumentenombudsdienst.be – Tel: 02/702.52.00 en Fax: 02/808.71.20).

12.3. De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.
Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712.

Artikel 13 – Overdracht en onderaanneming

13.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

13.2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in artikel 11 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen.

Artikel 14 – Gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 15 – Overmacht

15.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

15.2. In geval van Overmacht zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Onderneming ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Onderneming gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Onderneming kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Eventuele epidemieën of pandemieën, zoals het Coronavirus, maken steeds een geval van overmacht uit.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door dit recht.

De Belgische rechtbanken zijn derhalve bevoegd, en in het bijzonder de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming, waaronder het Vredegerecht te Vilvoorde.

Artikel 17 – Varia

17.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

17.2. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

17.3. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

17.4. De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Onderneming geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
De Onderneming garandeert niet dat de aan de Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

17.5. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Onderneming vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Het nalaten op gelijk welk moment door de Onderneming om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

17.6. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Onderneming. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.